else@ruimtespeler.nl | 06 33 102 162

Algemene Voorwaarden

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ruimtespeler, betreffende deelname of opdracht tot het houden van workshops, cursussen, trainingen, coaching, trajecten en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘dienst’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door Ruimtespeler.

2.0 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen deelnemer/opdrachtgever en Ruimtespeler komt tot stand door ondertekening door de deelnemer/opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijving’ door schriftelijke aanmelding per mail, Messenger of WhatsApp of ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
2.2 Mondelinge toezeggingen verbinden nadat deelnemer/opdrachtgever en Ruimtespeler deze mondelinge toezegging schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering
3.1 Annulering door de deelnemer/opdrachtgever van de overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Als dag van annulering geldt de dag van ontvangst van het schrijven door Ruimtespeler.
3.2 Indien de deelnemer/opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de deelnemer/opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd:
– tot 14 dagen voor de eerste sessie/geplande dienst: 100 procent van het totale bedrag
– 15 tot 30 dagen voor de eerste sessie/geplande dienst: 50 procent van het totale bedrag
– 31 dagen of langer voor de eerste sessie/geplande dienst: kosteloos
3.3 Annulering door de deelnemer/opdrachtgever van de dienst na aanvang is niet mogelijk.
3.4 Bij verhindering kan de deelnemer zich in beginsel zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de workshop/dienst. De deelnemer/opdrachtgever blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
3.5 Ruimtespeler heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in de dienst. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan wijziging voor wat betreft de inhoud, de opzet, het materiaal, de data, het tijdstip en de locatie. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie wordt de deelnemer tijdig geïnformeerd per mail of telefoon.
3.7 Ruimtespeler heeft het recht zonder opgave van reden de dienst tot 3 dagen voor de eerste afspraak/datum van de dienst af te gelasten, alsdan heeft de deelnemer/opdrachtgever recht op terugbetaling van het door de deelnemer/opdrachtgever aan Ruimtespeler betaalde bedrag.

4.0 Tarieven
4.1 De genoemde tarieven op de website van Ruimtespeler zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
4.2 De prijzen van de sessies aan huis zijn inclusief reiskosten binnen Harderwijk. Daarbuiten geldt het tarief van € 0,19 per kilometer. Deze kosten worden aan deelnemer/opdrachtgever doorberekend. Over de reiskosten wordt geen btw berekend.

5.0 Betaling
5.1 De betaling van de door Ruimtespeler verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum gedaan te worden.
5.2. Indien de boeking op kortere termijn geboekt wordt en de periode voorafgaande aan de dienst minder dan 14 dagen is, dan dient de betaling uiterlijk voorafgaande aan het moment van de dienst voldaan te zijn door deelnemer/opdrachtgever.
5.3 Indien de deelnemer/opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn niet heeft voldaan, heeft Ruimtespeler het recht om over het bedrag van de factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag.
5.4 Bij afname van een dienst met meerdere contactmomenten, zoals een Ruimtekaart, Traject of Feng Shui Thuissessie, vindt er geen restitutie van de gelden plaats en zal het volledige bedrag zoals is overeengekomen, voldaan moeten worden.

6.0 Auteursrecht
6.1 Het auteursrecht op de door Ruimtespeler uitgegeven brochures, publicaties en het workshop- en trajectmateriaal berust bij Ruimtespeler.
6.2 Zonder schriftelijke toestemming van Ruimtespeler zullen door de deelnemer/opdrachtgever geen gegevens worden gepubliceerd, gedeeld of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.0 Uitvoering, verslaglegging en garantie
7.1 Ruimtespeler staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd.
7.2 De dienst wordt schriftelijk of mondeling geëvalueerd tussen deelnemer/opdrachtgever en Ruimtespeler.
7.3 Met de deelnemer/opdrachtnemer gesloten overeenkomst leiden voor Ruimtespeler tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Ruimtespeler gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Ruimtespeler verlangd kan worden.
7.4 Het Feng Shui advies baseert Ruimtespeler op de door opdrachtgever verstrekte plattegrond. Ruimtespeler is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het advies die ontstaan zijn op basis van een onjuist aangeleverd plattegrond.

8.0 Aansprakelijkheid
8.1 Elke aansprakelijkheid voor persoonlijke en materiële schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.0 Klachtenregeling
9.1 Mocht deelnemer/opdrachtgever een klacht rapporteren bij Ruimtespeler, dan krijgt deze binnen 2 weken een reactie hier op. Ruimtespeler streeft ernaar de klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben.

Opgesteld en/of herzien, te Harderwijk, juli 2022