else@ruimtespeler.nl | 06 33 102 162

Algemene Voorwaarden

Ruimtespeler wil je graag informeren over de algemene voorwaarden die zij hanteert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten die Ruimtespeler sluit met de deelnemer/opdrachtgever of in relatie tot de diensten die Ruimtespeler levert. 

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ruimtespeler, betreffende deelname of opdracht tot het houden van workshops, cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘workshop’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn bindend wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door Ruimtespeler.

2.0 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen deelnemer/opdrachtgever en Ruimtespeler komt tot stand door ondertekening door de deelnemer/opdrachtgever van de aanbieding, of in geval van ‘open inschrijving’ door schriftelijke aanmelding per mail, Messenger of WhatsApp of ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
2.2 Mondelinge toezeggingen verbinden nadat deelnemer/opdrachtgever en Ruimtespeler deze mondelinge toezegging schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering
3.1 Annulering door deelnemer/opdrachtgever kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de workshop. Indien er binnen 24 uur voorafgaand aan de workshop wordt geannuleerd, dan behoudt Ruimtespeler zich het recht om de kosten van de workshop in rekening te brengen.
3.2. Annulering van deelname aan een workshop met open inschrijving, waaronder de Woon Inspiratie Workshop valt, kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de workshop. Daarna wordt er geen restitutie verleend. Deze keuze wordt gemaakt in verband met de locatiehuur en de verplichting van Ruimtespeler richting de locatieverhuurder.
3.3. De deelnemer aan de workshop met open inschrijving heeft het recht om iemand anders in de plaats te laten deelnemen.
3.4 Indien een workshop niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, zal dit uiterlijk 5 dagen voor aanvang worden medegedeeld door Ruimtespeler. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het geld voor de workshop of de deelname verplaatsen naar een toekomstige workshop.
3.5 Bij overschrijding van het aantal deelnemers, kan het voorkomen dat deelname verplaatst wordt naar de eerstvolgende workshop. Deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het deelnamebedrag.
3.6 Bij ziekte of andere calamiteiten, heeft Ruimtespeler het recht om de workshop naar een andere dag te verplaatsen.
3.7 Ruimtespeler heeft het recht om de workshoplocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.0 Tarieven
4.1 De genoemde tarieven op de website van Ruimtespeler zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
4.2 De prijzen zoals vermeld bij de Thuissessie op de site van Ruimtespeler zijn inclusief reiskosten binnen Harderwijk. Daarbuiten geldt het tarief van € 0,19 per kilometer. Deze kosten worden aan deelnemer/opdrachtgever doorberekend. Over de reiskosten wordt geen btw berekend.

5.0 Betaling
5.1 De betaling van de door Ruimtespeler verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum gedaan te worden. Deze factuur ontvangt deelnemer/opdrachtgever na verrichte werkzaamheden.
5.2 De betaling van een workshop met ‘open inschrijving’ dient vooraf, uiterlijk de dag voor deelname te zijn betaald aan Ruimtespeler.
5.3 Voor de betaling van een Ruimtekaart, zoals deze omschreven staat op de website www.ruimtespeler.nl en/of zoals ze aangeboden worden middels een offerte, ontvangt deelnemer in de week voorafgaand aan de eerste sessie/workshop, de factuur waarop de zoals hierboven genoemde betalingscondities van 14 dagen van toepassing zijn.
5.4 Na afname van een Ruimtekaart, vindt er geen restitutie plaats.
5.5 Indien de deelnemer/opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn niet heeft voldaan, heeft Ruimtespeler het recht om over het bedrag van de factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag.

6.0 Auteursrecht
6.1 Het auteursrecht op de door Ruimtespeler uitgegeven brochures, publicaties en het workshopmateriaal berust bij Ruimtespeler.
6.2 Zonder schriftelijke toestemming van Ruimtespeler zullen door de deelnemer/opdrachtgever geen gegevens worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.0 Uitvoering, verslaglegging en garantie
7.1 Ruimtespeler staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd.
7.2 De workshops en coaching worden tijdens en/of na de sessies schriftelijk of mondeling geëvalueerd tussen deelnemer/opdrachtgever en Ruimtespeler.
7.3 Met de deelnemer/opdrachtnemer gesloten overeenkomst leiden voor Ruimtespeler tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Ruimtespeler gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Ruimtespeler verlangd kan worden.

8.0 Aansprakelijkheid
8.1 Elke aansprakelijkheid voor persoonlijke en materiële schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.0 Klachtenregeling
9.1 Mocht deelnemer/opdrachtgever een klacht rapporteren bij Ruimtespeler, dan krijgt deze binnen 2 weken een reactie hier op. Ruimtespeler streeft ernaar de klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben.

Opgesteld te Harderwijk, juli 2019
Aangepast november 2019